ޑިސްކޮރިޕްސަން

51 - Hassan Adam Manik
ނަން:ޙަސަން އާދަމްމަނިކު
އައިޑީ ނަންބަރު:A130417
އުފަން ތާރީހް:01/01/1947
އުމުރު:72
އެޑްރެސް:ވ, ފުލިދޫ, ލައިޓްސްޓާރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:21/08/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:28/08/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:26/07/2027
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
08/21/2017ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން26 ޖުލައި 2027 / 10 އަހަރުޖަލުގައި