ޑިސްކޮރިޕްސަން

55 - Hassan Waheed
ނަން:ޙަސަން ވަޙީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A155168
އުފަން ތާރީހް:01/12/1971
އުމުރު:47
އެޑްރެސް:ހދ, ނޭކުރެންދޫ, ވިނަރެސް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:10/09/2015
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:04/09/2015
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:29/06/2025
ހުރިތަން:މާލޭ އަހުލުވެރި މަރުކަޒު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
09/10/2015ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން09 ޖޫން 2025 / 10 އަހަރުޖަލުގައި