ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޙަސަން ދީދީ
އައިޑީ ނަންބަރު:A150650
އުފަން ތާރީހް:03/07/1980
އުމުރު:41
އެޑްރެސް:ލ, މާބައިދޫ, ބަށިމާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:5 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:17/07/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:11/04/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/02/2023
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
17/01/2019ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމަށް ގެއަކަށް ވަނުން31/12/2023، 5 އަހަރުބަންދުގައި