ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޙުމައިދު ވަޙީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A057289
އުފަން ތާރީހް:03/03/1990
އުމުރު:31
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ހ.ހީރޯޝީމާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:09/08/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:09/08/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/07/2026
ހުރިތަން:ގޭބަންދުގައި

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
8/9/2016ކުޑަ ކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން7/22/2026 10 އަހަރުބަންދުގައި