ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޙުސައިން އާދަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A140326
އުފަން ތާރީހް:19/11/1940
އުމުރު:80
އެޑްރެސް:ހދ, ކުޅުދުއްފުށި, ވައިޓްރޯސް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:8 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:18/04/2013
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/04/2013
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:30/03/2021
ހުރިތަން:ގޭބަންދުގައި

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
4/18/2013އުފަންދަރިއަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޙްލާޤީ އަމަލު ހިންގުން3/30/2021 8 އަހަރުބަންދުގައި