ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A028203
އުފަން ތާރީހް:14/05/1966
އުމުރު:55
އެޑްރެސް:އދ, މަހިބަދޫ, ބުލްބުލާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:31/10/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:07/11/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:27/03/2034
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
10/31/2019އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީއަމަލެއްހިންގުން3/27/2034 15 އަހަރުބަންދުގައި