ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޙުސައިން މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A156088
އުފަން ތާރީހް:09/06/1980
އުމުރު:41
އެޑްރެސް:ހދ, ކުޅުދުއްފުށި, މާފޮޅޭވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/11/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/11/2017
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:30/10/2032
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
12/11/2017ހުއްދަ ނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމުގެ ކުށް30/10/2032، 15 އަހަރުބަންދުގައި