ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޙުސައިން ސާމިރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A309877
އުފަން ތާރީހް:26/04/1994
އުމުރު:27
އެޑްރެސް:ލ, މާބައިދޫ, ދެކުނުގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:04/03/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:04/03/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:02/03/2030
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
3/4/2020ކުޑަ ކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން3/2/2030، 10 އަހަރުބަންދުގައި