ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޙުސައިން ޝަރީފް
އައިޑީ ނަންބަރު:A067633
އުފަން ތާރީހް:12/10/1979
އުމުރު:41
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ހ.މެދުރީމުސްކުޅިގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:29/01/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:29/01/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:14/12/2034
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
1/29/2020އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީއަމަލެއްހިންގުން12/14/2034 15 އަހަރުބަންދުގައި