ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޙުސައިން ޢަފީފު
އައިޑީ ނަންބަރު:A205323
އުފަން ތާރީހް:06/02/1993
އުމުރު:28
އެޑްރެސް:ނ, ވެލިދޫ, ގުލިސްތާނުގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:18/02/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:23/02/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:09/08/2034
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
2/18/2016ކުޑަ ކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން (އާއިލީ މެމްބަރަކާއެކު)8/9/2034، 20 އަހަރުބަންދުގައި