ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޝެޕޮން ދަލި
އައިޑީ ނަންބަރު:BN0619482
އުފަން ތާރީހް:03/09/1991
އުމުރު:29
އެޑްރެސް:, ,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:06/08/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/08/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:10/07/2027
ހުރިތަން:

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
8/6/2019ކުޑަ ކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން7/10/2027، 10 އަހަރުބަންދުގައި