ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޞަބާޙު މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A205132
އުފަން ތާރީހް:22/05/1999
އުމުރު:22
އެޑްރެސް:ނ, ހެނބަދޫ, ފުރީޕާރކް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:16/04/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:21/04/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:11/11/2033
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
16/04/2019އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކުލައްވައި ޖިންސީ އެމަލެއް ހިންގުވުން11/11/2033، 15 އަހަރުބަންދުގައި