ޑިސްކޮރިޕްސަން

54 - Shiyaau Ahmed
ނަން:ޟިޔާއު އަޙްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A287146
އުފަން ތާރީހް:09/07/1991
އުމުރު:28
އެޑްރެސް:ސ, މަރަދޫ, ގުލްޝަންގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:13/10/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:01/12/2016
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:14/03/2026
ހުރިތަން:މާލޭ އަހުލުވެރި މަރުކަޒު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
10/13/2016ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން14 މާރޗް 2026 / 10 އަހަރުޖަލުގައި