ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޢަބްދުއްސަލާމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A112816
އުފަން ތާރީހް:05/05/1976
އުމުރު:45
އެޑްރެސް:ކ, ގާފަރު, އޯކިޑްމާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/09/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:12/09/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/05/2034
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
9/12/2019އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީއަމަލެއްހިންގުން5/22/2034 15 އަހަރުބަންދުގައި