ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޢަބްދުއްޝަކޫރު ޢަބްދުﷲ
އައިޑީ ނަންބަރު:A056549
އުފަން ތާރީހް:02/04/1956
އުމުރު:65
އެޑްރެސް:ޅ, ނައިފަރު, ރަންހަދާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:15/08/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:27/09/2018
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:29/06/2028
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
8/15/2018ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން6/29/2028، 10 އަހަރުބަންދުގައި