ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޢަބްދުﷲ މުޢާޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
އައިޑީ ނަންބަރު:A032003
އުފަން ތާރީހް:20/03/1961
އުމުރު:60
އެޑްރެސް:ޅ, ނައިފަރު, އާސްމާނުވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/03/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:24/04/2019
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:24/04/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
26/03/2019ކުޑަ ކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން21/04/2029، 10 އަހަރުބަންދުގައި