ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޢަލީ ނަޡީރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A104950
އުފަން ތާރީހް:01/01/1967
އުމުރު:54
އެޑްރެސް:ރ, ރަސްމާދޫ, އަސަރީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:16/05/2011
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:21/06/2011
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:28/04/2026
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
5/16/2011އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ޖިންސީއަމަލެއް ހިންގުވުން4/28/2026، 15 އަހަރުބަންދުގައި