ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޢަލީ މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A009181
އުފަން ތާރީހް:31/08/1963
އުމުރު:57
އެޑްރެސް:އއ, ހިމަންދޫ, ހެޕީރެސްޓް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:15/06/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:15/06/2020
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/10/2029
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
6/15/2020ކުޑަ ކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން10/15/2029، 10 އަހަރުބަންދުގައި