ޑިސްކޮރިޕްސަން

ނަން:ޢަލީ ޙަސަން
އައިޑީ ނަންބަރު:A044865
އުފަން ތާރީހް:01/01/1943
އުމުރު:78
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ދަފްތަރު 1115
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:14 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/11/2013
ޙުކުންތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:10/12/2013
ޙުކުންތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:23/01/2027
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު

ކުށުގެ ބާވަތް. ކޮންވިކްސަން ތާރީހް

ހުކުމްކުރި
ތާރީހް
ކުށުގެ
ތަފްސީލް
ހުކުމްހަމަވާ ތާރީހް
ހުކުމުގެެ މުއްދަތު
ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ސްޓޭޓަސް
11/12/2013ކުޑަކުދިންނާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން1/23/2027 14 އަހަރުބަންދުގައި