58 - Ahmed Rasheed
ނަން:އަޙްމަދު ރަޝީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A040830
އުފަން ތާރީހް:20/01/1969
އުމުރު:50
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, މއ.ސީނަރީވިޔު
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:29/11/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:29/11/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:16/07/2024
ހުރިތަން:މާލޭ އަހުލުވެރި މަރުކަޒު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
55 - Hassan Waheed
ނަން:ޙަސަން ވަޙީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A155168
އުފަން ތާރީހް:01/12/1971
އުމުރު:47
އެޑްރެސް:ހދ, ނޭކުރެންދޫ, ވިނަރެސް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:10/09/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:04/09/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:29/06/2025
ހުރިތަން:މާލޭ އަހުލުވެރި މަރުކަޒު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
54 - Shiyaau Ahmed
ނަން:ޟިޔާއު އަޙްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A287146
އުފަން ތާރީހް:09/07/1991
އުމުރު:27
އެޑްރެސް:ސ, މަރަދޫ, ގުލްޝަންގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:13/10/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:01/12/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:14/03/2026
ހުރިތަން:މާލޭ އަހުލުވެރި މަރުކަޒު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
53 - Aminul islam
ނަން:އަމިނުލް އިސްލާމް
އައިޑީ ނަންބަރު:BJ0735650
އުފަން ތާރީހް:01/01/1994
އުމުރު:25
އެޑްރެސް:, ބަނގްލަދޭޝް,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:7 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/04/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:10/05/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:26/01/2025
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
52 - Abdul Qafoor Qasim
ނަން:އަބްދުލް ޢަފޫރު ޤާސިމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A126594
އުފަން ތާރީހް:16/06/1968
އުމުރު:51
އެޑްރެސް:ށ, ފޭދޫ, ބުލޫހެވަން
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:18 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/04/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/04/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:07/04/2031
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
51 - Hassan Adam Manik
ނަން:ޙަސަން އާދަމްމަނިކު
އައިޑީ ނަންބަރު:A130417
އުފަން ތާރީހް:01/01/1947
އުމުރު:72
އެޑްރެސް:ވ, ފުލިދޫ, ލައިޓްސްޓާރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:21/08/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:28/08/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:26/07/2027
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
50 - Moosa Abdul Qadir
ނަން:މޫސާ ޢަބްދުލްޤާދިރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A000415
އުފަން ތާރީހް:17/10/1945
އުމުރު:73
އެޑްރެސް:ލ, މާވަށް, ކޯޒީކޯނަރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:15/10/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:23/10/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:03/10/2027
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
49 - Mohamed Adam
ނަން:މުޙައްމަދު އާދަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A254592
އުފަން ތާރީހް:18/09/1963
އުމުރު:55
އެޑްރެސް:ރ, މަޑުއްވަރީ, ތުނޑި
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:03/10/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:08/10/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:04/10/2032
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
48 - Mohamed Hassan Ahmed
ނަން:މުހައްމަދު ހަސަން އަހްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:AE8760227
އުފަން ތާރީހް:01/01/1994
އުމުރު:25
އެޑްރެސް:, ބަނގްލަދޭޝް,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/04/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:08/05/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:24/11/2026
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
47 - Rekifutha
ނަން:ރެކިފުތާ
އައިޑީ ނަންބަރު:A098689
އުފަން ތާރީހް:01/01/1927
އުމުރު:92
އެޑްރެސް:ގދ, ގައްދޫ, މަސްކޮތަންގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:02/04/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/04/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/01/2025
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
12345Next ›Last »