ނަން:އާދަމް ނަޞީރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A231700
އުފަން ތާރީހް:30/08/1998
އުމުރު:23
އެޑްރެސް:ހދ, ކުޅުދުއްފުށި, ކަސްތޫރިގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:1 އަހަރާއި 4 މަހާއި 24 ދުވަސް
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:25/09/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:11/09/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:31/03/2020
ހުރިތަން:
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޙުމައިދު ވަޙީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A057289
އުފަން ތާރީހް:03/03/1990
އުމުރު:31
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ހ.ހީރޯޝީމާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:09/08/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:09/08/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/07/2026
ހުރިތަން:ގޭބަންދުގައި
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޙުސައިން އާދަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A140326
އުފަން ތާރީހް:19/11/1940
އުމުރު:81
އެޑްރެސް:ހދ, ކުޅުދުއްފުށި, ވައިޓްރޯސް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:8 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:18/04/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/04/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:30/03/2021
ހުރިތަން:ގޭބަންދުގައި
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު މުޢާޛު
އައިޑީ ނަންބަރު:A036759
އުފަން ތާރީހް:22/05/1976
އުމުރު:45
އެޑްރެސް:ސ, މީދޫ, ސީސަންވާދީ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:24/09/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:24/09/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/09/2028
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޙަސަން އަޙްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A156623
އުފަން ތާރީހް:24/01/1965
އުމުރު:56
އެޑްރެސް:ރ, އަލިފުށި, މަސްކޫރާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:7 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:24/04/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:27/04/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/02/2024
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު ނަޞީމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A309390
އުފަން ތާރީހް:06/09/1992
އުމުރު:29
އެޑްރެސް:ސ, ހިތަދޫ, އުލްފާމަންޒިލް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:19/08/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:19/08/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:08/06/2039
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަޙްމަދު ފިރާޝް
އައިޑީ ނަންބަރު:A303694
އުފަން ތާރީހް:21/09/1990
އުމުރު:31
އެޑްރެސް:ގދ, މާތޮޑާ, ބުޗާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:19/08/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:19/08/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:19/11/2036
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު
އައިޑީ ނަންބަރު:A120611
އުފަން ތާރީހް:20/12/1976
އުމުރު:44
އެޑްރެސް:, ކުޑަހުވަދޫ, ފައިވްސްޓަރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/10/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/10/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:23/10/2035
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަޙްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A012278
އުފަން ތާރީހް:24/08/1965
އުމުރު:56
އެޑްރެސް:ޅ, ހިންނަވަރު, ނަށާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/08/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:10/09/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:28/05/2035
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަޙުމަދު އަސްލަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A011209
އުފަން ތާރީހް:22/06/1972
އުމުރު:49
އެޑްރެސް:ރ, މަޑުއްވަރި, އަލަނާސިގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/04/2012
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:17/04/2012
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:06/02/2027
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
12345Next ›Last »