ނަން:ޙަސަން ވަޙީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A155168
އުފަން ތާރީހް:01/12/1971
އުމުރު:49
އެޑްރެސް:ހދ, ނޭކުރެންދޫ, ވިނަރެސް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:10/09/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:04/09/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:29/06/2025
ހުރިތަން:މާލޭ އަހުލުވެރި މަރުކަޒު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޟިޔާއު އަޙްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A287146
އުފަން ތާރީހް:09/07/1991
އުމުރު:30
އެޑްރެސް:ސ, މަރަދޫ, ގުލްޝަންގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:13/10/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:01/12/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:14/03/2026
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަމިނުލް އިސްލާމް
އައިޑީ ނަންބަރު:BJ0735650
އުފަން ތާރީހް:01/01/1994
އުމުރު:27
އެޑްރެސް:, ބަނގްލަދޭޝް,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:7 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/04/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:10/05/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:26/01/2025
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަބްދުލް ޢަފޫރު ޤާސިމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A126594
އުފަން ތާރީހް:16/06/1968
އުމުރު:53
އެޑްރެސް:ށ, ފޭދޫ, ބުލޫހެވަން
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:18 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/04/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/04/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:07/04/2031
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޙަސަން އާދަމްމަނިކު
އައިޑީ ނަންބަރު:A130417
އުފަން ތާރީހް:01/01/1947
އުމުރު:74
އެޑްރެސް:ވ, ފުލިދޫ, ލައިޓްސްޓާރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:21/08/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:28/08/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:26/07/2027
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މޫސާ ޢަބްދުލްޤާދިރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A000415
އުފަން ތާރީހް:17/10/1945
އުމުރު:75
އެޑްރެސް:ލ, މާވަށް, ކޯޒީކޯނަރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:15/10/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:23/10/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:03/10/2027
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު އާދަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A254592
އުފަން ތާރީހް:18/09/1963
އުމުރު:58
އެޑްރެސް:ރ, މަޑުއްވަރީ, ތުނޑި
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:03/10/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:08/10/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:04/10/2032
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުހައްމަދު ހަސަން އަހްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:AE8760227
އުފަން ތާރީހް:01/01/1994
އުމުރު:27
އެޑްރެސް:, ބަނގްލަދޭޝް,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/04/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:08/05/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:24/11/2026
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ރެކިފުތާ
އައިޑީ ނަންބަރު:A098689
އުފަން ތާރީހް:01/01/1927
އުމުރު:94
އެޑްރެސް:ގދ, ގައްދޫ, މަސްކޮތަންގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:02/04/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/04/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/01/2025
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ލުޤުމާން ޙުސައިން
އައިޑީ ނަންބަރު:A029121
އުފަން ތާރީހް:01/01/1955
އުމުރު:66
އެޑްރެސް:އދ, ހަންޏާމީދޫ, ހަނދުވަރީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:12 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:13/01/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:13/01/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:18/07/2027
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
« First‹ Previous67891011121314Next ›Last »