Mohamed Ibrahim
ނަން:މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A076394
އުފަން ތާރީހް:23/07/2019
އުމުރު:
އެޑްރެސް:ހ, ތުރާކުނު, އަލިމަސްގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:4 އަަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/01/2012
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:27/12/2015
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އިބްރާހިމް މޫސާ
އައިޑީ ނަންބަރު:A076409
އުފަން ތާރީހް:01/01/1941
އުމުރު:78
އެޑްރެސް:މ, މަޑުއްވަރީ, ރޯޝަނީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:20/06/2011
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:20/06/2021
ހުރިތަން:މ.މަޑުއްވަރީ / ރޯޝަނީގެ
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Hassan Ibrahim - Hdh.Neykurandhoo, Noovil
ނަން:ހަސަން އިބްރާހިމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A025863
އުފަން ތާރީހް:23/07/2019
އުމުރު:78
އެޑްރެސް:ހދ, ނޭކުރަންދޫ, ނޫވިލު
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:7 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:06/06/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:04/02/2020
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Saedha Hassan - Gn.Fuvahmulah, Hoadhandu Mariyaazuge
ނަން:ސަޢީދާ ހަސަން
އައިޑީ ނަންބަރު:A004380
އުފަން ތާރީހް:10/10/1974
އުމުރު:44
އެޑްރެސް:ޏ, ފުވައްމުލައް, މަރިޔާޒުގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:13/02/2014
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:19/02/2024
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލުގައި
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Haamidh Qasim - Adh.Mahibadhoo, Mushathreege
ނަން:ހާމިދު ގާސިމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A028497
އުފަން ތާރީހް:23/07/2019
އުމުރު:44
އެޑްރެސް:އދ, މަހިބަދޫ, މުޝްތަރީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:13/02/2012
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:04/09/2021
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Hassan Zareeru - F.Bioledhho, Jeymugasdhoshuge
ނަން:ހަސަން ޒަރީރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A026784
އުފަން ތާރީހް:28/10/1961
އުމުރު:57
އެޑްރެސް:ފ, ބިލެތްދޫ, ޖޭމުގަސްދޮށުގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:23/12/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:10/11/2023
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
« First‹ Previous910111213