ނަން:މުޙައްމަދު ފަޞީޙް
އައިޑީ ނަންބަރު:A289934
އުފަން ތާރީހް:03/08/1987
އުމުރު:34
އެޑްރެސް:ކ, ކާށިދޫ, ވީނަސްވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:28/03/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/04/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:21/11/2031
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ނޫރު މޫސާ
އައިޑީ ނަންބަރު:A108065
އުފަން ތާރީހް:03/07/1989
އުމުރު:32
އެޑްރެސް:ބ, ތުޅާދޫ, ރަންބުސްތާނުގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:25/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:25/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:13/07/2024
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޝާފިޢު ހާރޫން
އައިޑީ ނަންބަރު:A292466
އުފަން ތާރީހް:24/01/1993
އުމުރު:28
އެޑްރެސް:ހ, މުރައިދޫ, މިނިވަންއުފާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:11 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:18/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:13/01/2027
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ފާޠިމަތު ރަޝީދާ
އައިޑީ ނަންބަރު:A096645
އުފަން ތާރީހް:03/07/1975
އުމުރު:46
އެޑްރެސް:ހދ, މަކުނުދޫ, ދިއްގާގަސްދޮށުގެ
ޖިންސް:އަންހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/10/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:30/10/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:17/08/2028
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އިބްރާހީމް ޝަފީޢު
އައިޑީ ނަންބަރު:A020838
އުފަން ތާރީހް:10/08/1978
އުމުރު:43
އެޑްރެސް:ސ, ހިތަދޫ, އީޒީރެސްޓް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:27/10/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:01/12/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:26/11/2036
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަޙުމަދު މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A128388
އުފަން ތާރީހް:20/08/1981
އުމުރު:40
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ވ.ވިލިނގިލިޕެލަސް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:18/07/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/06/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:21/01/2027
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު މުނީރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A140804
އުފަން ތާރީހް:01/01/1956
އުމުރު:65
އެޑްރެސް:ގއ, ކަނޑުހުޅުދޫ, ވިޒާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:16/01/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/01/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:18/12/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ކެސްހިއަރ ޢަލީ
އައިޑީ ނަންބަރު:BE0547846
އުފަން ތާރީހް:01/01/1993
އުމުރު:28
އެޑްރެސް:, ބަނގުލަދޭޝް,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:16/02/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:20/03/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:14/06/2026
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަހްމަދު ހަލީމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A082740
އުފަން ތާރީހް:16/07/1971
އުމުރު:50
އެޑްރެސް:ހދ, ވައިކަރަދޫ, ތަރިވިދާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/10/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:30/10/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:27/10/2031
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު ޝަޒްލީން
އައިޑީ ނަންބަރު:A304815
އުފަން ތާރީހް:09/05/1991
އުމުރު:30
އެޑްރެސް:ގއ, ވިލިނގިލި, އިރުވައިމާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރި
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:19/05/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:15/06/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:11/01/2026
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
« First‹ Previous91011121314151617Next ›Last »