46 - Lugmaan Hussain
ނަން:ލުޤުމާން ޙުސައިން
އައިޑީ ނަންބަރު:A029121
އުފަން ތާރީހް:01/01/1955
އުމުރު:64
އެޑްރެސް:އދ, ހަންޏާމީދޫ, ހަނދުވަރީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:12 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:13/01/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:13/01/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:18/07/2027
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
42 - Ahmed Rasheed
ނަން:އަޙްމަދު ރަޝީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A100252
އުފަން ތާރީހް:15/01/2018
އުމުރު:1
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, މއ.ކޮޕީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:16 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:07/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:07/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:20/05/2030
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
41 - Moosa Ismail
ނަން:މޫސާ އިސްމާޢީލް
އައިޑީ ނަންބަރު:A001314
އުފަން ތާރީހް:01/01/1935
އުމުރު:84
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ގ.ރަނައުރާގޭއާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:12 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:17/04/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:21/05/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:18/05/2029
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
40 - Riyash Abdulla
ނަން:ރިޔާޟް ޢަބްދުﷲ
އައިޑީ ނަންބަރު:A304568
އުފަން ތާރީހް:29/03/1977
އުމުރު:42
އެޑްރެސް:ގދ, ތިނަދޫ, ނޫރަލީ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:31/08/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:18/08/2029
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
39 - Hussain Busree
ނަން:ޙުސައިން ބުޝްރީ
އައިޑީ ނަންބަރު:A091413
އުފަން ތާރީހް:04/06/1961
އުމުރު:58
އެޑްރެސް:ތ, ވިލުފުށި, ބަހާރުގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:31/10/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:31/10/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:18/10/2026
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
38 - Mohamed Zubair
ނަން:މުޙައްމަދު ޒުބައިރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A022927
އުފަން ތާރީހް:01/01/1967
އުމުރު:52
އެޑްރެސް:, ދ.ކުޑަހުވަދޫ, މުރިނގު
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:7 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:19/03/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:25/03/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:08/03/2025
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
37 - Adam Ali
ނަން:އާދަމް ޢަލީ
އައިޑީ ނަންބަރު:A037892
އުފަން ތާރީހް:17/05/1962
އުމުރު:57
އެޑްރެސް:ހދ, ކުޅުދުއްފުށި, ޕާނިސް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:3 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:02/07/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:08/07/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:09/06/2021
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
36 - Adam Ibrahim
ނަން:އާދަމް އިބްރާހީމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A050194
އުފަން ތާރީހް:28/06/1966
އުމުރު:53
އެޑްރެސް:ހދ, ކުޅުދުއްފުށި, ދުރުމި
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:05/03/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:15/03/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:23/04/2026
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
35 - Naseema Ali
ނަން:ނަސީމާ ޢަލީ
އައިޑީ ނަންބަރު:A237047
އުފަން ތާރީހް:02/07/1974
އުމުރު:45
އެޑްރެސް:ހދ, ކުޅުދުއްފުށި, ޕެންޒީމާގެ
ޖިންސް:އަންހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:18 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:19/04/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:23/04/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:10/07/2034
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
34 - Shamuoon Ali
ނަން:ޝަމްޢޫން ޢަލީ
އައިޑީ ނަންބަރު:A146534
އުފަން ތާރީހް:05/11/1978
އުމުރު:40
އެޑްރެސް:ސ, މަރަދޫފޭދޫ, ބްލޫސްޓަރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:27/12/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:20/02/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:26/10/2030
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
‹ Previous123456Next ›Last »