ނަން:މޫސާ އާދަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A017876
އުފަން ތާރީހް:26/08/1970
އުމުރު:50
އެޑްރެސް:ސ, މަރަދޫ, ފޮރެސްޓް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:16/10/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:13/11/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:13/04/2036
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޙުސައިން ޝަރީފް
އައިޑީ ނަންބަރު:A067633
އުފަން ތާރީހް:12/10/1979
އުމުރު:41
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ހ.މެދުރީމުސްކުޅިގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:29/01/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:29/01/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:14/12/2034
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޢަބްދުއްޝަކޫރު ޢަބްދުﷲ
އައިޑީ ނަންބަރު:A056549
އުފަން ތާރީހް:02/04/1956
އުމުރު:65
އެޑްރެސް:ޅ, ނައިފަރު, ރަންހަދާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:15/08/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:27/09/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:29/06/2028
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޖާފަރު ސުލްތާން
އައިޑީ ނަންބަރު:Z0223158
އުފަން ތާރީހް:08/08/1978
އުމުރު:42
އެޑްރެސް:, ,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:20/11/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:20/11/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:18/10/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަޙްމަދު ޙުސައިން
އައިޑީ ނަންބަރު:A221659
އުފަން ތާރީހް:01/06/1993
އުމުރު:28
އެޑްރެސް:ހދ, ހަނިމާދޫ, ލޭކޮކާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:05/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:05/08/2026
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޢަބްދުއްސަލާމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A112816
އުފަން ތާރީހް:05/05/1976
އުމުރު:45
އެޑްރެސް:ކ, ގާފަރު, އޯކިޑްމާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/09/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:12/09/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/05/2034
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަޙްމަދު ނިޒާރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A314148
އުފަން ތާރީހް:05/02/1996
އުމުރު:25
އެޑްރެސް:ރ, މާކުރަތު, ނަލަހިޔާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:21/04/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:27/04/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:27/07/2035
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
އައިޑީ ނަންބަރު:A243967
އުފަން ތާރީހް:01/07/1986
އުމުރު:34
އެޑްރެސް:ހދ, ނެއްލައިދޫ, ޕެސާނޯ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:28/10/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:28/10/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:20/09/2029
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު ރަޝީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A291079
އުފަން ތާރީހް:26/06/1991
އުމުރު:29
އެޑްރެސް:ހ, ދިއްދޫ, ސީސަންގެއާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:11/09/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:16/09/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/07/2034
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު ވަޙީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A004223
އުފަން ތާރީހް:21/06/1974
އުމުރު:46
އެޑްރެސް:ޏ, ފުވައްމުލައް, ލިލީވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:18/11/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:24/12/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:21/12/2029
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
‹ Previous123456Next ›Last »