ނަން:އަޙްމަދު ވަޙީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A220733
އުފަން ތާރީހް:24/12/1984
އުމުރު:36
އެޑްރެސް:ޅ, ނައިފަރު, މީނާރު
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:23/08/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:22/09/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:09/08/2030
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A028203
އުފަން ތާރީހް:14/05/1966
އުމުރު:55
އެޑްރެސް:އދ, މަހިބަދޫ, ބުލްބުލާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:31/10/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:07/11/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:27/03/2034
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މައްސޫދު
އައިޑީ ނަންބަރު:BY0069875
އުފަން ތާރީހް:25/03/1998
އުމުރު:23
އެޑްރެސް:, ,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:13/11/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/11/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:11/10/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު ސުހައިލް
އައިޑީ ނަންބަރު:A398939
އުފަން ތާރީހް:13/08/1992
އުމުރު:28
އެޑްރެސް:ގދ, ރަތަފަންދޫ, ނީލްވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:04/08/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:04/08/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:26/01/2025
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަޒްމީލް އަޙްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A296493
އުފަން ތާރީހް:28/12/1990
އުމުރު:30
އެޑްރެސް:ސ, ހިތަދޫ, ހިތަދޫގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:16/03/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:16/03/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:02/07/2027
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު އަޖްނާޒު
އައިޑީ ނަންބަރު:A099037
އުފަން ތާރީހް:13/04/1987
އުމުރު:34
އެޑްރެސް:ގދ, ނަޑެއްލާ, ރަބީއީމަންޒިލް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:3 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:01/10/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:21/10/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:30/03/2023
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު މޫސާ
އައިޑީ ނަންބަރު:A056422
އުފަން ތާރީހް:24/04/1970
އުމުރު:51
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ހ.ލަކީލޮޖް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:18/02/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/02/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:06/10/2035
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޙުސައިން ސާމިރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A309877
އުފަން ތާރީހް:26/04/1994
އުމުރު:27
އެޑްރެސް:ލ, މާބައިދޫ, ދެކުނުގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:04/03/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:04/03/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:02/03/2030
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޢަލީ މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A009181
އުފަން ތާރީހް:31/08/1963
އުމުރު:57
އެޑްރެސް:އއ, ހިމަންދޫ, ހެޕީރެސްޓް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:15/06/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:15/06/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/10/2029
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު ޒަމީރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A053730
އުފަން ތާރީހް:07/12/1979
އުމުރު:41
އެޑްރެސް:ގއ, ގެމަނަފުށި, ހިތްފަސޭހަ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:29/09/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:29/09/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/05/2026
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
‹ Previous1234567Next ›Last »