32 - Kazee abdhus Salam
ނަން:ކަޒީއަބްދުސް ސަލަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:E1436120
އުފަން ތާރީހް:01/02/1988
އުމުރު:31
އެޑްރެސް:, ބަންގްލާދޭސް,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:23/08/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:05/09/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:23/10/2026
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
31 - Mohamed Milon
ނަން:މުހައްމަދު މިލޮން
އައިޑީ ނަންބަރު:AE4728630
އުފަން ތާރީހް:08/02/1988
އުމުރު:31
އެޑްރެސް:, ބަންގްލާދޭސް,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/04/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:08/05/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/07/2026
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
30 - Mohamed Sumon
ނަން:މުހައްމަދު ސުމޮން
އައިޑީ ނަންބަރު:BA0710330
އުފަން ތާރީހް:01/01/1989
އުމުރު:30
އެޑްރެސް:, ބަނގްލަދޭޝް,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/04/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:08/05/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/07/2026
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
29 - Ali Shaheed
ނަން:ޢަލީ ޝާހިދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A029769
އުފަން ތާރީހް:14/02/1983
އުމުރު:36
އެޑްރެސް:އދ, ކުނބުރުދޫ, ނޫވިލާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:06/04/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:10/04/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:29/05/2021
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
28 - Mohamed Ali Hossain
ނަން:މުޙައްމަދު ޢަލި ހޮސައިން
އައިޑީ ނަންބަރު:AC0488228
އުފަން ތާރީހް:01/01/1993
އުމުރު:26
އެޑްރެސް:, ބަންގްލާދޭސް,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:03/12/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:08/12/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:05/12/2025
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
27 - Mohamed Muiz
ނަން:އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އައިޑީ ނަންބަރު:A147573
އުފަން ތާރީހް:26/12/1984
އުމުރު:34
އެޑްރެސް:ހ, ހޯރަފުށި, ގްރީންވޯލްޑް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:05/01/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/01/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:25/10/2025
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
26 - Ali Visham
ނަން:ޢަލީ ވިޝާން
އައިޑީ ނަންބަރު:A252063
އުފަން ތާރީހް:24/04/1991
އުމުރު:28
އެޑްރެސް:ވ, ފެލިދޫ, މޫންލައިޓް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:01/06/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:02/06/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:05/08/2018
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
25 - Muhamed Abdul Bashir
ނަން:މުޙައްމަދު އަބްދުލް ބަޝީރު
އައިޑީ ނަންބަރު:AD1552046
އުފަން ތާރީހް:01/01/1983
އުމުރު:36
އެޑްރެސް:, ބަންގުލަދޭޝް,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:25/10/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:30/10/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:10/07/2026
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
24 - Muhaimin Shareef
ނަން:މުހައިމިން ޝަރީފް
އައިޑީ ނަންބަރު:A299921
އުފަން ތާރީހް:18/06/1989
އުމުރު:30
އެޑްރެސް:ގދ, ގައްދޫ, އައްސިދަ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:28/05/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:31/05/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:28/05/2025
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
23 - Hassan Mohamed Ali
ނަން:ޙަސަން މުޙައްމަދު ޢަލީ
އައިޑީ ނަންބަރު:A098969
އުފަން ތާރީހް:01/01/1961
އުމުރު:58
އެޑްރެސް:ވ, ކެޔޮދޫ, ރުއްކުރި
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:06/03/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:12/03/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:17/01/2027
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
‹ Previous1234567Next ›Last »