ނަން:ޝެޕޮން ދަލި
އައިޑީ ނަންބަރު:BN0619482
އުފަން ތާރީހް:03/09/1991
އުމުރު:29
އެޑްރެސް:, ,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:06/08/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/08/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:10/07/2027
ހުރިތަން:
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުހައްމަދު އަލްއަމިން
އައިޑީ ނަންބަރު:BB0360221
އުފަން ތާރީހް:12/04/1988
އުމުރު:33
އެޑްރެސް:, ,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:06/08/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/08/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:23/06/2027
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު އިރުފާން
އައިޑީ ނަންބަރު:A053384
އުފަން ތާރީހް:07/09/1980
އުމުރު:40
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ގ.ފުރޫޝަން، ގ.ސަމަރބްލޫ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:24/07/2011
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:27/01/2020
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:24/01/2030
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ނަޛީރު އިބްރާހީމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A069322
އުފަން ތާރީހް:20/06/1969
އުމުރު:51
އެޑްރެސް:ގދ, ފަރެސް މާތޮޑާ, ޕާލްޝޭޑް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:17/02/2014
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/02/2014
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:13/02/2034
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މޫސާ މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A281473
އުފަން ތާރީހް:06/10/1991
އުމުރު:29
އެޑްރެސް:ޏ, ފުވައްމުލަށް, ތުއްފާޙުގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:17/06/2014
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:30/06/2014
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:10/01/2034
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އާދަމް ސަޢީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A015941
އުފަން ތާރީހް:29/09/1967
އުމުރު:53
އެޑްރެސް:ސ, ފޭދޫ, ކޯޒީކޯނަރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:25 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:04/04/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:04/04/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/01/2038
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޢަލީ ނަޡީރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A104950
އުފަން ތާރީހް:01/01/1967
އުމުރު:54
އެޑްރެސް:ރ, ރަސްމާދޫ, އަސަރީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:16/05/2011
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:21/06/2011
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:28/04/2026
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަޙްމަދު ޒާހިރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A050568
އުފަން ތާރީހް:21/07/1965
އުމުރު:55
އެޑްރެސް:ހ, ވަށަފަރު, މެޓްރޯވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:23 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:24/10/2011
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:30/10/2011
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/08/2034
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އާދަމް ޝަރީފް
އައިޑީ ނަންބަރު:A266254
އުފަން ތާރީހް:11/06/1970
އުމުރު:51
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ދަފްތަރު ނަންބަރ 7675
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:18/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:13/01/2034
ހުރިތަން:
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޢަލީ ޙަސަން
އައިޑީ ނަންބަރު:A044865
އުފަން ތާރީހް:01/01/1943
އުމުރު:78
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ދަފްތަރު 1115
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:14 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/11/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:10/12/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:23/01/2027
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
‹ Previous12345678Next ›Last »