ނަން:އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A085236
އުފަން ތާރީހް:17/11/1977
އުމުރު:43
އެޑްރެސް:ހދ, ކުޅުދުއްފުށި, އިރުޒުވާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:17/03/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:27/03/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:02/03/2031
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޙުސައިން ޢަފީފު
އައިޑީ ނަންބަރު:A205323
އުފަން ތާރީހް:06/02/1993
އުމުރު:28
އެޑްރެސް:ނ, ވެލިދޫ, ގުލިސްތާނުގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:18/02/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:23/02/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:09/08/2034
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ނަޞްރުﷲ އިސްމާޢީލް
އައިޑީ ނަންބަރު:A255546
އުފަން ތާރީހް:17/02/1996
އުމުރު:25
އެޑްރެސް:ގއ, ކަނޑުހުޅުދޫ, ލިލީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:29/11/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:21/12/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:08/02/2036
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އިބްރާހީމް އަކްރަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A239542
އުފަން ތާރީހް:03/08/1989
އުމުރު:32
އެޑްރެސް:ރ, އުނގޫފާރު, ބްލޫނިޔާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:09/05/2011
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/05/2011
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/03/2020
ހުރިތަން:
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޙުސައިން މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A156088
އުފަން ތާރީހް:09/06/1980
އުމުރު:41
އެޑްރެސް:ހދ, ކުޅުދުއްފުށި, މާފޮޅޭވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/11/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/11/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:30/10/2032
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އާދަމް ޢަލީ
އައިޑީ ނަންބަރު:A125807
އުފަން ތާރީހް:09/11/1961
އުމުރު:59
އެޑްރެސް:ނ, މާޅެންދޫ, ރިއުސާންހައުސް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:24 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:06/01/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/01/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/08/2036
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޙަސަން އަނީލް
އައިޑީ ނަންބަރު:A115776
އުފަން ތާރީހް:17/04/1984
އުމުރު:37
އެޑްރެސް:ޅ, ނައިފަރު, ހަބަރޭވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:24/04/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:24/04/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/04/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޢަބްދުﷲ މުޢާޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
އައިޑީ ނަންބަރު:A032003
އުފަން ތާރީހް:20/03/1961
އުމުރު:60
އެޑްރެސް:ޅ, ނައިފަރު, އާސްމާނުވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/03/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:24/04/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:24/04/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A207670
އުފަން ތާރީހް:19/04/1935
އުމުރު:86
އެޑްރެސް:ނ, މަނަދޫ, ރޭނިގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:08/10/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:13/10/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:13/06/2028
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A214376
އުފަން ތާރީހް:08/09/1995
އުމުރު:26
އެޑްރެސް:ޅ, ނައިފަރު, ނޫރާނީމާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:27/06/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:07/07/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:04/07/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
‹ Previous123456789Next ›Last »