10 - Mohamed Sazleen
ނަން:މުޙައްމަދު ޝަޒްލީން
އައިޑީ ނަންބަރު:A304815
އުފަން ތާރީހް:09/05/1991
އުމުރު:28
އެޑްރެސް:ގއ, ވިލިނގިލި, އިރުވައިމާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރި
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:19/05/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:15/06/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:11/01/2026
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
8 - Abdul Muhaimin Adam
ނަން:ޢަބްދުލްމުހައިމިން އާދަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A305776
އުފަން ތާރީހް:24/11/1992
އުމުރު:26
އެޑްރެސް:ށ, ނޫމަރާ, ލިލީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:08/06/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:30/08/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:05/08/2035
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
7 - Mahmoodh Hussain
ނަން:މަޙްމޫދު ޙުސައިން
އައިޑީ ނަންބަރު:A023434
އުފަން ތާރީހް:15/01/1965
އުމުރު:54
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ހ.ގޯލްޑަންޝަވަރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:17 އަހަރާއި 6 މަސް
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:20/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:03/10/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:28/03/2034
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
6 - Ahmed Muhthaaru
ނަން:އަޙްމަދު މުޚްތާރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A134891
އުފަން ތާރީހް:28/03/1981
އުމުރު:38
އެޑްރެސް:ލ, ގަން, ނެލިވަރު
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:20/12/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/12/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:11/10/2031
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
5 - Mohamed Shareef
ނަން:މުޙައްމަދު ޝަރީފް
އައިޑީ ނަންބަރު:A228230
އުފަން ތާރީހް:19/12/1983
އުމުރު:35
އެޑްރެސް:ހދ, ނޮޅިވަރަން, ނައިޓްޑްރީމް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:3 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:18/02/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:24/02/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:29/09/2018
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
4 - Ali Zahir
ނަން:ޢަލީ ޒާހިރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A152340
އުފަން ތާރީހް:28/09/1976
އުމުރު:42
އެޑްރެސް:ށ, ގޮއިދޫ, މަލާޒު
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:18 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:30/03/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:10/04/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:21/10/2033
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
3 - Moosa Rasheed
ނަން:މޫސާ ރަޝީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A310736
އުފަން ތާރީހް:07/04/1968
އުމުރު:51
އެޑްރެސް:ލ, ގަން, ތުނޑި، އަސްރުމާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:09/05/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:09/05/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:02/04/2026
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
2 - Adam Ali
ނަން:އާދަމް ޢަލީ
އައިޑީ ނަންބަރު:A035643
އުފަން ތާރީހް:12/08/1958
އުމުރު:60
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, ހ.ސަކީނާވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:14/04/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:24/04/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:27/11/2030
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
1 - Hassan Abdul Gafoor
ނަން:ޙަސަން ޢަބްދުލްޤަފޫރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A112633
އުފަން ތާރީހް:18/04/1982
އުމުރު:37
އެޑްރެސް:ނ, ކެނދިކުޅުދޫ, ގުލްފާމްގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/09/2016
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:24/09/2026
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Ahmed Nazeeru - GA.Viligilli, Mudheeruge
ނަން:އަޙުމަދު ނަޒީރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A309711
އުފަން ތާރީހް:01/01/1980
އުމުރު:39
އެޑްރެސް:ގއ, ވިލިނގިލި, މުރީދުގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:18 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:05/01/2014
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:12/02/2031
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލުގައި
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
‹ Previous123456789Next ›Last »