ނަން:އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A112717
އުފަން ތާރީހް:01/01/1956
އުމުރު:65
އެޑްރެސް:ގދ, ނަޑެއްލާ, ހަނދުވަރީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:14 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:30/01/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:13/02/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:21/08/2032
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ސުޖަން މިއަރ
އައިޑީ ނަންބަރު:AE1364107
އުފަން ތާރީހް:05/08/1989
އުމުރު:31
އެޑްރެސް:, ,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:14/01/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:27/01/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:05/11/2027
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ސަމްރަތު ޔޫސުފް
އައިޑީ ނަންބަރު:A134931
އުފަން ތާރީހް:12/05/1988
އުމުރު:33
އެޑްރެސް:ލ, ގަން, ފޯލްސްޓަރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:28/11/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:13/01/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:06/11/2028
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޢަބްދުލް ބާޞިތު މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A236416
އުފަން ތާރީހް:12/01/2000
އުމުރު:21
އެޑްރެސް:ތ, މަޑިފުށި, ސްނޯލައިޓް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:04/07/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:07/07/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:04/07/2029
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އިބްރާހީމް ޝިފާޛު
އައިޑީ ނަންބަރު:A359645
އުފަން ތާރީހް:01/01/1992
އުމުރު:29
އެޑްރެސް:ޏ, ފުވައްމުލައް, ފެހިދޫލަ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:17/06/2014
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:30/06/2014
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:10/05/2024
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު
އައިޑީ ނަންބަރު:A078630
އުފަން ތާރީހް:05/09/1958
އުމުރު:62
އެޑްރެސް:ރ, ކަނދޮޅުދޫ, މަރީނާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:06/03/2014
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/03/2014
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:04/02/2034
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުޙައްމަދު އަމީރުއްދީން
އައިޑީ ނަންބަރު:B0286093
އުފަން ތާރީހް:07/02/1981
އުމުރު:40
އެޑްރެސް:, ބަންގްލަދޭޝް,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:13/07/2011
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:08/08/2011
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:12/04/2020
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ