ނަން:ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އައިޑީ ނަންބަރު:A210623
އުފަން ތާރީހް:14/04/1991
އުމުރު:30
އެޑްރެސް:ނ, މަގޫދޫ, ޖަހާމުގުރިގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/04/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:12/11/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:05/07/2023
ހުރިތަން:އައްސޭރި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަޙްމަދު ރިޔާޟް
އައިޑީ ނަންބަރު:A283760
އުފަން ތާރީހް:17/03/1991
އުމުރު:30
އެޑްރެސް:ޏ, ފުވައްމުލައް, ކިނބިދޫގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:25 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/10/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:01/11/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:29/07/2042
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އިސްމާޢީލް ރައޫފް
އައިޑީ ނަންބަރު:A219767
އުފަން ތާރީހް:16/10/1978
އުމުރު:42
އެޑްރެސް:މ, ދިއްގަރު, ބަށިމާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:17/07/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:17/07/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:29/03/2035
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ނަދީމް އަޙްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A127607
އުފަން ތާރީހް:21/03/1982
އުމުރު:39
އެޑްރެސް:ގއ, ދާންދޫ, މާވަހަރު
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:20 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:15/03/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/03/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:25/11/2036
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޞަބާޙު މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A205132
އުފަން ތާރީހް:22/05/1999
އުމުރު:22
އެޑްރެސް:ނ, ހެނބަދޫ, ފުރީޕާރކް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:16/04/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:21/04/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:11/11/2033
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އިބްރާހީމް ނާފިޠް
އައިޑީ ނަންބަރު:A108959
އުފަން ތާރީހް:19/03/1989
އުމުރު:32
އެޑްރެސް:ބ, ކެންދޫ, ނީޔާމަ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:15/10/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:18/10/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:25/07/2033
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން
އައިޑީ ނަންބަރު:A022559
އުފަން ތާރީހް:05/12/1965
އުމުރު:55
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, މ.އިރާސްމިކުގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:7 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:06/12/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/12/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:06/10/2026
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:ޙަސަން ދީދީ
އައިޑީ ނަންބަރު:A150650
އުފަން ތާރީހް:03/07/1980
އުމުރު:41
އެޑްރެސް:ލ, މާބައިދޫ, ބަށިމާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:5 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:17/07/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:11/04/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/02/2023
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:މުހައްމަދު ފަޟީލް
އައިޑީ ނަންބަރު:A064878
އުފަން ތާރީހް:01/01/1978
އުމުރު:43
އެޑްރެސް:ގއ, ކޮލަމާފުށި, އަސަރީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:7 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:20/03/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:04/11/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/02/2025
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
ނަން:އަޙްމަދު ރަޝީދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A040830
އުފަން ތާރީހް:20/01/1969
އުމުރު:52
އެޑްރެސް:ކ, މާލެ, މއ.ސީނަރީވިޔު
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:29/11/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:29/11/2015
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:16/07/2024
ހުރިތަން:މާލޭ އަހުލުވެރި މަރުކަޒު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
« First‹ Previous5678910111213Next ›Last »