Ibrahim Akram
ނަން:އިބްރާހީމް އަކްރަމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A239542
އުފަން ތާރީހް:03/08/1989
އުމުރު:31
އެޑްރެސް:ރ, އުނގޫފާރު, ބްލޫނިޔާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:09/05/2011
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/05/2011
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:22/03/2020
ހުރިތަން:
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Hussain Mohamed
ނަން:ޙުސައިން މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A156088
އުފަން ތާރީހް:09/06/1980
އުމުރު:40
އެޑްރެސް:ހދ, ކުޅުދުއްފުށި, މާފޮޅޭވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:15 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:12/11/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:26/11/2017
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:30/10/2032
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Adam Ali - N. Maalhendhoo
ނަން:އާދަމް ޢަލީ
އައިޑީ ނަންބަރު:A125807
އުފަން ތާރީހް:09/11/1961
އުމުރު:58
އެޑްރެސް:ނ, މާޅެންދޫ, ރިއުސާންހައުސް
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:24 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:06/01/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:06/01/2013
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/08/2036
ހުރިތަން:ހުޅުމާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Hassan Aneel
ނަން:ޙަސަން އަނީލް
އައިޑީ ނަންބަރު:A115776
އުފަން ތާރީހް:17/04/1984
އުމުރު:36
އެޑްރެސް:ޅ, ނައިފަރު, ހަބަރޭވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:24/04/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:24/04/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:15/04/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Abdullah Muaz Abdu Raheem
ނަން:ޢަބްދުﷲ މުޢާޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
އައިޑީ ނަންބަރު:A032003
އުފަން ތާރީހް:20/03/1961
އުމުރު:59
އެޑްރެސް:ޅ, ނައިފަރު, އާސްމާނުވިލާ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:26/03/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:24/04/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:24/04/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Ahmed Ibrahim
ނަން:އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
އައިޑީ ނަންބަރު:A207670
އުފަން ތާރީހް:19/04/1935
އުމުރު:85
އެޑްރެސް:ނ, މަނަދޫ, ރޭނިގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:08/10/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:13/10/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:13/06/2028
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Ahmed Mohamed, Nooraaneemage
ނަން:އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A214376
އުފަން ތާރީހް:08/09/1995
އުމުރު:24
އެޑްރެސް:ޅ, ނައިފަރު, ނޫރާނީމާގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:27/06/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:07/07/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:04/07/2029
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Ahmed Mohamed
ނަން:އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
އައިޑީ ނަންބަރު:A112717
އުފަން ތާރީހް:01/01/1956
އުމުރު:64
އެޑްރެސް:ގދ, ނަޑެއްލާ, ހަނދުވަރީގެ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:14 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:30/01/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:13/02/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:21/08/2032
ހުރިތަން:މާލެ ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Sujan Mia
ނަން:ސުޖަން މިއަރ
އައިޑީ ނަންބަރު:AE1364107
އުފަން ތާރީހް:05/08/1989
އުމުރު:31
އެޑްރެސް:, ,
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:14/01/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:27/01/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:05/11/2027
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
Samrath Yoosuf
ނަން:ސަމްރަތު ޔޫސުފް
އައިޑީ ނަންބަރު:A134931
އުފަން ތާރީހް:12/05/1988
އުމުރު:32
އެޑްރެސް:ލ, ގަން, ފޯލްސްޓަރ
ޖިންސް:ފިރިހެން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:10 އަހަރު
ޙުކުމް ކުރި ތާރީހް:28/11/2018
ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރަންފެށި ތާރީހް:13/01/2019
ޙުކުމްތަންފީޒް ކޮށް ހަމަވާ ތާރީހް:06/11/2028
ހުރިތަން:މާފުށި ޖަލު
ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ
12345Next ›Last »